Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση

«ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ ΕΥΟΣΜΟΥ 1932 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

(δ.τ. Π.Μ.Α.Σ.ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ 1932 ΠΑΕ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Κατόπιν προτάσεως του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ύστερα από  διαλογική και διεξοδική συζήτηση το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει παμψηφεί και ομοφώνως να συγκληθεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων για την 5 Αυγούστου 2017, ημέρα Σάββατο και ώρα 10.00 π.μ. στην οδό Θερμαϊκού 54 τ.κ.56429 Νέα Ευκαρπία στον Δήμο Παύλου Μελά Θεσσαλονίκης προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης :

  1. Λύση εταιρείας
  2. Εκκαθάριση εταιρείας
  3. Διορισμός Εκκαθαριστών
  4. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ                                              Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

        Ηλίας Θεοδωρίδης                                                                             Δημήτριος Θεοδωρίδης